Tổ chức chính trị công dân cho sinh viên khóa 2021-2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị – công dân đầu khóa cho sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy khóa 2021-2024, như sau:

~ Nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo và rèn luyện của trường; cung cấp cho HSSV đầy đủ và kịp thời một số nội dung chính về tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế;

– Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, của sinh viên qua việc phổ biến các quy chế, chính sách, các quy định về đào tạo và quản lý học sinh – sinh viên do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cũng như những quy chế, quy định của Nhà trường;

– Giúp Nhà trường và các khoa chuyên môn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những định hướng của sinh viên nhằm có những điều chỉnh phù hợp, tạo môi trường học tập, rèn luyện thuận lợi cho sinh viên;

– Việc tổ chức sinh hoạt chính trị – công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2021-2022 phải được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Sinh viên phải có nhiệm vụ tham gia học tập theo kế hoạch của Trường, viết thu hoạch và được đánh giá kết quả. Đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá rèn luyện năm học và toàn khóa học.

Với hoạt động này, Nhà trường mong rằng sẽ tạo ra một môi trường phát triển lành mạnh cho sinh viên, làm nền tảng hoạt động, học tập trong suốt thời gian tham gia đào tạo cao đẳng tại trường Cao đẳng